Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Đây là Quỹ Khuyến Học do Công ty TNHH Testing Việt nam và thành viên forum đóng góp.
Forum rules
Đây là Quỹ Khuyến Học do Công ty TNHH Testing Việt nam và thành viên forum đóng góp.
tvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 11:53 am

Phạm Thị Châu - Công ty FIS: 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 1:46 pm

Trần Quang Huy: Công ty RocketUncle 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 2:20 pm

Phương Tuấn Huy - Global Cybersoft : 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 2:21 pm

Lê Thành Tài: 200ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 2:23 pm

Võ Thị Yến Ly - Bravesoftvn: 200ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 2:25 pm

Phạm Thị San - Công ty Datalogic: 100ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 2:48 pm

Nguyễn Anh Tuấn - Vinasource: 200ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Wed 12 Aug, 2015 4:42 pm

Vương Thị Trà Mi - Công ty FPT Online: 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Fri 14 Aug, 2015 1:42 pm

Nguyễn Thị Thanh Đan - Softersource: 300ktvn1
Jr. Tester
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am
Contact:

Re: Danh sách mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến Học

Post by tvn1 » Sat 15 Aug, 2015 4:37 pm

Hà Thị Liêm: 300kPost Reply

Return to “Quỹ khuyến học TESTING VN”