Đối tượng của khóa học Appium

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Đối tượng của khóa học Appium

Post by tvn » Tue 14 Jun, 2016 9:12 pm

Đối tượng của khóa học Appium
 • • Bất kỳ ai muốn chuyển từ kiểm thử thủ công hoặc kiểm thử tự động sang kiểm thử tự động trên thiết bị di động
  • Các bạn đang làm việc với Appium muốn học chuyên sâu về framework này
  • Các bạn đang kiểm thử tự động trên các ứng dụng trên Web hoặc trên windows, ví dụ QTP, muốn chuyển sang kiểm thử trên Mobile
  • Các bạn Fresher Testers thích thú với công việc kiểm thử tự động trên Mobile
  • Bất kỳ các vai trò nào đang làm về lĩnh vực phát triển phần mềm, ví dụ developer, muốn học thêm về kiểm thử trên Mobile
---

Targeted audiences of this course
 • • Anyone who wants to move from Manual Testing or Web Automation Testing
  • Professionals working with Appium, to be expert in Appium
  • Web Automaters using other tools QTP etc, and wants to switch to mobile automation jobs
  • Freshers who all wants to boost there startup carrier with Appium
  • Any kind of IT geeks who wish to learn Appium for mobile automation
Vui lòng tham khảo thêmPost Reply

Return to “Dạy Appium - Mobile Automated Test”