Nội dung khoá học Agile Tester

Mọi thông tin về khoá học Agile Tester đều được thông báo ở đây. Các bạn có thể trao đổi thông tin liên quan đến khoá học Agile Tester do TESTING VN tổ chức ở đây.
Forum rules
Mọi thông tin về khoá học Agile Tester đều được thông báo ở đây. Các bạn có thể trao đổi thông tin liên quan đến khoá học Agile Tester do TESTING VN tổ chức ở đây.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Nội dung khoá học Agile Tester

Post by tvn » Thu 03 Aug, 2017 5:15 pm

Bên cạnh nội dung đề cương Agile Tester bên dưới, trong khoá học này các bạn còn được chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề thực tế liên quan đến quá trình làm việc trong một nhóm Agile. Đặc biệt trong khóa học này TVN sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn kỹ thuật Exploratory testing, một trong những kỹ thuật mà tester trong nhóm Agile cần phải nắm vững.

1. Agile Software Development
 • 1.1 The Fundamentals of Agile Software Development
  • 1.1.1 Agile Software Development and the Agile Manifesto
   1.1.2 Whole-Team Approach
   1.1.3 Early and Frequent Feedback
  1.2 Aspects of Agile Approaches
  • 1.2.1 Agile Software Development Approaches
   1.2.2 Collaborative User Story Creation
   1.2.3 Retrospectives
   1.2.4 Continuous Integration
   1.2.5 Release and Iteration Planning
2. Fundamental Agile Testing Principles, Practices, and Processes
 • 2.1 The Differences between Testing in Traditional and Agile Approaches
  • 2.1.1 Testing and Development Activities
   2.1.2 Project Work Products
   2.1.3 Test Levels
   2.1.4 Testing and Configuration Management
   2.1.5 Organizational Options for Independent Testing
  2.2 Status of Testing in Agile Projects
  • 2.2.1 Communicating Test Status, Progress, and Product Quality
   2.2.2 Managing Regression Risk with Evolving Manual and Automated Test Cases
  2.3 Role and Skills of a Tester in an Agile Team
  • 2.3.1 Agile Tester Skills
   2.3.2 The Role of a Tester in an Agile Team
3. Agile Testing Methods, Techniques, and Tools
 • 3.1 Agile Testing Methods
  • 3.1.1 Test-Driven Development, Acceptance Test-Driven Development, and Behavior-Driven Development
   3.1.2 The Test Pyramid
   3.1.3 Testing Quadrants, Test Levels, and Testing Types
   3.1.4 The Role of a Tester
  3.2 Assessing Quality Risks and Estimating Test Effort
  • 3.2.1 Assessing Quality Risks in Agile Projects
   3.2.2 Estimating Testing Effort Based on Content and Risk
   3.3 Techniques in Agile Projects
   3.3.1 Acceptance Criteria, Adequate Coverage, and Other Information for Testing
   3.3.2 Applying Acceptance Test-Driven Development
   3.3.3 Functional and Non-Functional Black Box Test Design
   3.3.4 Exploratory Testing and Agile Testing
   3.4 Tools in Agile Projects
   3.4.1 Task Management and Tracking Tools
   3.4.2 Communication and Information Sharing Tools
   3.4.3 Software Build and Distribution Tools
   3.4.4 Configuration Management ToolsPost Reply

Return to “Đào tạo Agile Tester”