How to write good test cases Làm sao để viết test case tốt

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case
Post Reply
hoangliensonmt
Jr. Tester
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm
Contact:

How to write good test cases Làm sao để viết test case tốt

Post by hoangliensonmt » Tue 21 Sep, 2010 5:15 pm

How to write good test cases - Làm sao để viết test case tốt

Dianne Runnels
Interim Technology Consulting

What is a good test case?

1. Accurate - tests what it’s designed to
2. Economical - no unnecessary steps
3. Repeatable, reusable - keeps on going
4. Traceable - to a requirement
5. Appropriate - for test environment, testers
6. Self standing - independent of the writer
7. Self cleaning - picks up after itself

Types of test cases

1. “A rose by any other name smells as sweet”
2. Step-by-step or word/action instructions
3. Table, matrix
4. Script for record/playback or performance test
5. All need the same structure (anatomy)

Tham khảo thêm:

+ Cách khác để viết được test case tốt
+ What is a good test case? Thế nào là test case tốt?


Tải file đầy đủ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: How to write better test cases-Làm sao để viết test case

Post by tvn » Mon 27 Sep, 2010 8:29 am

Làm sao để viết test case tốt

Dianne Runnels
Interim Technology Consulting

Test case tốt là sao?

1. Chính xác - test những gì đã được thiết kế ra
2. Kinh tế - không có các bước không cần thiết
3. Có thể tái sử dụng - có thể dùng lại toàn bộ (hoặc một phần) test case này cho các dự án khác (chức năng khác)
4. Có thể lưu vết để theo dõi được - yêu cầu (thay đổi theo sự thay đổi của spec)
5. Thích hợp - với môi trường test và tester
6. Có thể dùng độc lập - không phụ thuộc vào người viết
7. Gọn gàng, dễ đọc - chọn sau khi tạo test case

Các loại test case

1. “Rượu ngon chẳng quản be sành”
2. Hướng dẫn từ/hành động hoặc mô tả từng bước một
3. Dạng table, ma trận
4. Script dùng cho record/playback hoặc performance test
5. Tất cả phải thống nhất cùng một cấu trúc (khung sườn)

----
Tham khảo cách thiết kế test case khác ở đây tk test cases

Các Kỹ Thuật Thiết Kế Test Case trong Black Box Testing ở đây black box test cases
----thuandm
Fresher Tester
Posts: 17
Joined: Sun 14 Apr, 2013 10:37 am
Contact:

Re: How to write good test cases Làm sao để viết test case t

Post by thuandm » Wed 01 May, 2013 5:52 pm

Zất hữu ích. Cảm ơn bạn nhiều. :)


Không có mục tiêu nào là quá lớn. Không có ước mơ nào là quá xa vời.

Post Reply

Return to “Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử”