Karate DSL : Gửi một DELETE request ?

Chuyên mục cung cấp giải pháp kiểm thử tự động và giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn về cách viết chương trình kiểm thử cho từng loại dự án riêng của mình.
Forum rules
Chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến kiểm thử tự động
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 57
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Karate DSL : Gửi một DELETE request ?

Post by cuhavp » Wed 28 Nov, 2018 6:52 pm

Code: Select all

Scenario: delete booking
  Given path 'booking','1'
  And header Content-Type = 'application/json'
  And header Authorization = 'Basic YWRtaW46cGFzc3dvcmQxMjM='
  When method DELETE
  Then status 201Post Reply

Return to “Automation Framework”