Equivalence Partition

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4793
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Equivalence Partition

Post by tvn » Thu 03 Aug, 2017 5:38 pm

A portion of an input or output domain for which the behavior of a component or system is assumed to be the same, based on the specification.

-- Theo ISTQB glossary

Tạm dịch:

Một phần của miền đầu vào hoặc đầu ra mà hành vi của đối tượng kiểm thử (một thành phần hoặc một hệ thống) được giả định là như nhau, dựa vào tài liệu đặc tả.

Example:
A thermometer measures temperature in whole degrees only. If the temperature falls below 18 degrees, the heating is switched off. It is switched on again when the temperature reaches 21 degrees.

We have three partitions:
______18______21_____Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”