Equivalence Partition • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Equivalence Partition

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.

Equivalence Partition

Postby tvn » Thu 03 Aug, 2017 5:38 pm

A portion of an input or output domain for which the behavior of a component or system is assumed to be the same, based on the specification.

-- Theo ISTQB glossary

Tạm dịch:

Một phần của miền đầu vào hoặc đầu ra mà hành vi của đối tượng kiểm thử (một thành phần hoặc một hệ thống) được giả định là như nhau, dựa vào tài liệu đặc tả.

Example:
A thermometer measures temperature in whole degrees only. If the temperature falls below 18 degrees, the heating is switched off. It is switched on again when the temperature reaches 21 degrees.

We have three partitions:
______18______21_____
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Thuật ngữ kiểm thử phần mềm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests