Ứng dụng bên thứ ba - Third party application

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4842
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Ứng dụng bên thứ ba - Third party application

Post by tvn » Tue 01 May, 2018 12:05 am

Ứng dụng bên thứ ba là gì?

The topic of third-party apps can be confusing because there are three different situations where the term may be used. Each situation creates a slightly different meaning of the term third
  • 1. Third-party apps created for official app stores by vendors other than Google (Google Play Store) or Apple (Apple’s App Store) and follow development criteria required by those app stores. In this situation, an app for a service, such as Facebook or Snapchat, could be considered a third-party app.

    2. Apps offered through unofficial third-party app stores or websites. These app stores are created by third parties not affiliated with the device or operating system and all of the apps provided are third-party apps. Use caution whenever downloading apps from any resource, particularly "unofficial" app stores or websites to avoid malware.

    3. An app that connects with another service (or its app) to either provide enhanced features or access profile information. An example of this would be Quizzstar, a third-party quiz app that requires permission to access certain parts of your Facebook profile to allow you to use it. This type of third-party app isn’t necessarily downloaded but is granted access to potentially sensitive information through its connection to the other service/app.
TVN tạm dịch

Chủ đề ứng dụng bên thứ ba có thể gây nhầm lẫn vì có ba tình huống khác nhau mà thuật ngữ này có thể được sử dụng. Mỗi tình huống tạo ra một ý nghĩa hơi khác nhau một chút:
  • 1. Các ứng dụng bên thứ ba được tạo cho các cửa hàng ứng dụng (app store) chính thức của các nhà cung cấp không phải Google (Cửa hàng Google Play) hoặc Apple (App Store của Apple) và tuân thủ các tiêu chí phát triển theo yêu cầu của các app store đó. Trong trường hợp này, ứng dụng cho một dịch vụ, chẳng hạn như Facebook hoặc Snapchat, có thể được coi là ứng dụng của bên thứ ba.

    2. Các ứng dụng được cung cấp thông qua các app store hoặc trang web ứng dụng không chính thức của bên thứ ba. Các app store này được tạo ra bởi bên thứ ba không được liên kết với thiết bị hoặc hệ điều hành và tất cả các ứng dụng được cung cấp là ứng dụng của bên thứ ba. Hãy thận trọng khi tải xuống ứng dụng từ bất kỳ tài nguyên nào, đặc biệt là cửa hàng ứng dụng hoặc trang web "không chính thức" để tránh phần mềm độc hại.

    3. Một ứng dụng kết nối với một dịch vụ khác (hoặc ứng dụng của nó) để cung cấp các tính năng nâng cao hoặc truy cập thông tin hồ sơ. Ví dụ Quizzstar, là một ứng dụng kiểm tra của bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập một số phần nhất định trong hồ sơ Facebook của bạn trước khi cho phép bạn sử dụng nó. Loại ứng dụng bên thứ ba này không nhất thiết phải được tải xuống nhưng được cấp quyền truy cập vào thông tin có khả năng nhạy cảm thông qua kết nối của nó với dịch vụ / ứng dụng khác.
Nguồn https://www.lifewire.com/what-is-a-thir ... pp-4154068Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”