Agile Manifesto

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Agile Manifesto

Post by tvn »

Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:
  • Individuals and interactions over processes and tools
  • Working software over comprehensive documentation
  • Customer collaboration over contract negotiation
  • Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Refer to http://agilemanifesto.org/tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Agile Manifesto

Post by tvn »

tvn wrote:Manifesto for Agile Software Development

We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Refer to http://agilemanifesto.org/
Chúng tôi phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác làm điều đó. Thông qua công việc này, chúng tôi đã đến với giá trị:
  • Cá nhân và tương tác hơn là quy trình và công cụ
  • Phần mềm đang làm hơn là tài liệu đầy đủ
  • Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng
  • Ứng phó với thay đổi hơn là theo sát kế hoạch
Tức là, trong khi giá trị là các mục bên phải, nhưng chúng tôi đánh giá các mục ở bên trái hơn.Post Reply

Return to “Agile Testing”