Extreme Programming (XP)

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Extreme Programming (XP)

Post by tvn »

Extreme Programming (XP)
ISTQB Glossary wrote:A software engineering methodology used within Agile software development whereby core practices are programming in pairs, doing extensive code review, unit testing of all code, and simplicity and clarity in code.
XP là một phương pháp được sử dụng trong các phương pháp phát triển phần mềm Agile, theo đó cách thức làm việc chủ yếu là lập trình theo cặp (pair programming), rà soát code bao quát, thực hiện unit test (kiểm thử mức đơn vị/thành phần) của source code và tinh chỉnh tối ưu hoá code cho đơn giản rõ ràng dễ đọc dễ hiểu.
Extreme Programming.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Agile Testing”