Thắc mắc về Regular Expression trong QTP

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
quangdovan8x
Fresher Tester
Posts: 23
Joined: Mon 21 May, 2012 10:54 pm
Contact:

Thắc mắc về Regular Expression trong QTP

Post by quangdovan8x » Tue 03 Feb, 2015 11:13 am

Hi luasaigon,

Bạn có thể giúp mình solution cho phần "Regular Expression" được hok ?

Thanks bạn nhiều,luasaigon
Fresher Tester
Posts: 36
Joined: Thu 27 Oct, 2011 10:50 pm
Contact:

Re: Thắc mắc về Regular Expression trong QTP

Post by luasaigon » Wed 04 Feb, 2015 5:46 pm

quangdovan8x wrote:Chào các bạn,
P/s: mình cũng có thắc mắc về "Regular Expression" trong QTP, chẳng hạn mình có câu lệnh

VbWindow("frmABTInventory").VbComboBox("cboProducts").Select "Nails"

Mình sẽ dùng "Regular Expression" như thế nào để có thể thay thế "Nails" chỉ bằng "N" thôi.
Hi bạn,

Bạn có thể sửa như vậy:
VbWindow("frmABTInventory").VbComboBox("cboProducts").Select "N.*"

thân.quangdovan8x
Fresher Tester
Posts: 23
Joined: Mon 21 May, 2012 10:54 pm
Contact:

Re: Thắc mắc về Regular Expression trong QTP

Post by quangdovan8x » Thu 05 Feb, 2015 12:34 pm

Hi luasaigon,

Mình đã thử Select "N.*", nhưng QTP báo error

"Cannot identify the specified item of the cboProducts object. Confirm that the specified item is included in the object's item collection.
Line (1): "VbWindow("ABTInventory").VbComboBox("cboProducts").Select "N.*"".

Trong khi item "Nails" đang tồn tại trong "Products" combobox.
Regular Expression.JPG
Có phải do mình viết sai cấu trúc của Regular Expression trong QTP hok ?

Regards,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.luasaigon
Fresher Tester
Posts: 36
Joined: Thu 27 Oct, 2011 10:50 pm
Contact:

Re: Thắc mắc về Regular Expression trong QTP

Post by luasaigon » Wed 11 Feb, 2015 3:06 pm

Hi quangdovan8x,

Xin lỗi vì mình trả lời hơi trễ, mình đã thử với app FLIGHT trường hợp giống như bạn miêu tả, đây là code của mình:

Code: Select all

Function RegexSelectQTP(Object, sPattern)
  Dim oRegExp, arrAllItems, ix
 
  'Create RegExp Object
  Set oRegExp = New RegExp
  oRegExp.IgnoreCase = False
  oRegExp.Pattern = sPattern
 
  'Split Object's all_items property
  arrAllItems = Split(Object.GetROProperty("all items"), ";")
  For ix = LBound(arrAllItems) To UBound(arrAllItems)
    'If RegExp pattern matches list item, we're done!
    If oRegExp.Test(arrAllItems(ix)) Then
      Object.Select ix
      Set oRegExp = Nothing
      Exit Function
    End If
  Next
 
  'Select Item #1 by default
  Object.Select "#0"
End Function
RegisterUserFunc "WinComboBox", "RegexSelectQTP", "RegexSelectQTP"

Window("Flight Reservation").WinObject("Date of Flight:").Click 1,5
Window("Flight Reservation").WinObject("Date of Flight:").Type "121215"
' Using function RegexSelectQTP
Window("Flight Reservation").WinComboBox("Fly From:").RegexSelectQTP "D.*"
Window("Flight Reservation").WinComboBox("Fly To:").Select "London"
Window("Flight Reservation").WinButton("FLIGHT").Click
Window("Flight Reservation").Dialog("Flights Table").WinButton("OK").Click
Bạn viết thêm 1 function RegexSelectQTP trước script của bạn sau đó ở dưới testcase bạn sử dụng nó, trong trường hợp của mình thì mình sử dụng "D.*" thay cho "Denver"

Đây là dòng mình sử dụng:

Code: Select all

Window("Flight Reservation").WinComboBox("Fly From:").RegexSelectQTP "D.*"
thân.quangdovan8x
Fresher Tester
Posts: 23
Joined: Mon 21 May, 2012 10:54 pm
Contact:

Re: Thắc mắc về Regular Expression trong QTP

Post by quangdovan8x » Wed 25 Feb, 2015 10:12 am

Hi luasaigon,

Mình chân thành cám ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn,

Về phần code, mình đã viết 1 function cho RegEx. Nhưng thay vì mình select "Denver", mình đã thay bằng "Los.*" thay cho Los Angeles" (vì mình thấy value default là #0 - "Denver"), tuy nhiên QTP chỉ select "Denver" trong tất cả các lần run.

Chi tiết script của mình như sau:
1. Function:

Function RegexSelectQTP(Object, sPattern)
Dim oRegExp, arrAllItems, ix

'Create RegExp Object
Set oRegExp = New RegExp
oRegExp.IgnoreCase = False
oRegExp.Pattern = sPattern

'Split Object's all_items property
arrAllItems = Split(Object.GetROProperty("all items"), ";")
For ix = LBound(arrAllItems) To UBound(arrAllItems)
'If RegExp pattern matches list item, we're done!
If oRegExp.Test(arrAllItems(ix)) Then
Object.Select ix
Set oRegExp = Nothing
Exit Function
End If
Next

'Select Item #1 by default
Object.Select "#0"
End Function
RegisterUserFunc "WinComboBox", "RegexSelectQTP", "RegexSelectQTP"

2.Test case:

Window("Flight Reservation").WinObject("Date of Flight:").Click 1,5
Window("Flight Reservation").WinObject("Date of Flight:").Type "121215"
Window("Flight Reservation").WinComboBox("Fly From:").RegexSelectQTP "Los.*"
1.JPG
2.JPG
p/s: mình hok hiểu đoạn code RegisterUserFunc "WinComboBox", "RegexSelectQTP", "RegexSelectQTP" nên đã làm 2 trường hợp:
1. đặt code này trong function
2. đặt code trong test case

trong cả 2 trường hợp, QTP đều select "Denver".

Liệu mình có thiếu phần nào hok.
Mong nhận được feedback của bạn.

Chân thành cám ơn,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”