Chụp hình toàn bộ trang web bằng QTP

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Post Reply
nguyenminhhanh
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 06 Feb, 2017 9:37 am
Contact:

Chụp hình toàn bộ trang web bằng QTP

Post by nguyenminhhanh » Wed 10 May, 2017 3:48 pm

Minh đang tìm hiểu về cách chụp hình tự động cho toàn bộ trang web (trang web dài phải cuộn thanh scroll), mình có tìm trên mạng thấy chỉ dùng snagit nhưng mình làm hoài không được, anh chị nào biết viết script chỉ mình với. Mình cảm ơn.
Đây là đoạn code mà mình tìm được
sub Capture_Scroll_Image ()

Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set oSnag = CreateObject("SNAGIT.ImageCapture")

oSnag.IncludeCursor = False
oSnag.OutputImageFile.FileType = 5
oSnag.OutputImageFile.FileNamingMethod = 1
oSnag.OutputImageFile.Directory = "C:\Users\HANH\Downloads"
oSnag.OutputImageFile.Filename = "Name"
oSnag.EnablePreviewWindow = False
oSnag.AutoScrollOptions.AutoScrollMethod= 1
oSnag.Capture()
Wait (1)
objShell.SendKeys "{ENTER}"
oSnag.IsCaptureDone
capDone = oSnag.IsCaptureDone
Do Until oSnag.IsCaptureDone
Loop
Set oSnag=Nothing
Set objShell=Nothing
End subPost Reply

Return to “Quick Test Pro (QTP)”