Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
phyllocactus
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 01 Jan, 2019 10:01 pm
Contact:

Re: Tài liệu kiểm thử phần mềm - Tiếng việt

Post by phyllocactus » Tue 01 Jan, 2019 10:20 pm

Thanks các bạn.
Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”