Một số câu hỏi trắc nghiệm kiểm thử phần mềm

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Post Reply
hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Một số câu hỏi trắc nghiệm kiểm thử phần mềm

Post by hoccachhoc » Sun 20 Aug, 2017 3:16 pm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ 1

Câu 1: What is the KEY difference between black-box and white box testing?
Sự khác nhau giữa kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng là gì?
 • A. Black box is functional; white box is structural (Hộp đen là chức năng; hộp trắng là cấu trúc)
  B. Black box is functional; white box is non-functional (Hộp đen là chức năng; hộp trắng là phi chức năng)
  C. Black box has a wider statement cover age than white box (Hộp đen có chiều rộng lớn hơn hộp trắng)
  D. Black box can only be performed after white box (Hộp đen chỉ có thể được thực hiện sau hộp trắng)
Câu 2: Which test technique is based on requirements specifications?
Kỹ thuật kiểm tra nào là căn cứ vào các đặc tả yêu cầu?
 • A. White box technique (Kỹ thuật hộp trắng)
  B. Component testing (Kiểm thử thành phần)
  C. Black box technique (Kỹ thuật hộp đen)
  D. Unit Testing (Kiểm thử đơn vị)
Câu 3: The main focus of acceptance testing is:
Tiêu điểm chính của kiểm thử chấp nhận là:
 • A. Finding faults in the system (Tìm lỗi trong hệ thống)
  B. Ensuring that the system acceptable to all users (Đảm bảo rằng hệ thống có thể chấp nhận được đối với tất cả người dùng)
  C. Testing the system with other systems (Kiểm thử hệ thống với các hệ thống khác)
  D. Testing for a business perspective (Kiểm thử một quan điểm công việc)
Câu 4: The difference between re-testing and regression testing is:
Sự khác biệt giữa kiểm thử lại và kiểm thử hồi quy là:
 • A. Re-testing is running a test again; regression testing looks for unexpected side effects (Kiểm thư lại đang chạy thử lại; Kiểm thử hồi quy sẽ tìm ra các kết quả phụ bất ngờ)
  B. Re-testing looks for unexpected side effects; regression testing is repeating those tests (Kiểm thử lại sẽ tìm ra các kết quả bất ngờ; kiểm thử hồi quy là lặp lại những bài kiểm tra)
  C. Re-testing is done after faults are fixed; regression testing is done earlier (Kiểm thử lại được thực hiện sau khi sửa lỗi; kiểm thử hồi quy được thực hiện sớm hơn)
  D. Re-testing is done by developers, regression testing is done by independent testers (Kiểm thử lại được thực hiện bởi các nhà phát triển; kiểm thử hồi quy được thực hiện bởi những người kiểm thử độc lập)
Câu 5: ____includes both Black box and white box testing features
____Bao gồm cả hai tính năng kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng
 • A. Gray box testing (Kiểm thử hộp xám)
  B. Hybrid testing (Kiểm thử lai)
  C. A&B (cả A và B)
  D. None (Không có lựa chọn)
Câu 6: Which test levels are USUALLY included in the common type of V-model?
Mức độ kiểm tra nào thường dùng trong mô hìn
 • h chữ V?
  A. Integration testing, system testing, acceptance testing and regression testing (Kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và kiểm thủ hồi quy)
  B. Component testing, integration testing, system testing and acceptance testing (Kiểm thử thành phần, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận)
  C. Incremental testing, exhaustive testing, exploratory testing and data driven testing (Kiểm tra gia tăng, kiểm tra toàn diện, kiểm tra thăm dò và kiểm tra dữ liệu)
  D. Alpha testing, beta testing, black box testing and white box testing (Kiểm thử Alpha, kiểm thử Beta, kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng)
Câu 7: What is testing without executing the code?
Kiểm thử gì mà không thực hiện mã lệnh?
 • A. Non-functional testing (Kiểm thử phi chức năng)
  B. Structure based testing (white box) (Kiểm thử dựa vào cấu trúc – hộp trắng)
  C. Static testing (Kiểm thử tĩnh)
  D. Functional testing (black box) (Kiểm thử chức năng – hộp đen)
Câu 8: Non-functional system testing includes:
Kiểm tra hệ thống phi chức năng bao gồm:
 • A. Testing to see where the system does not function properly (Kiểm thử để xem nơi hệ thống không hoạt động đúng chức năng)
  B. Testing quality attributes of the system including performance and usability (Kiểm thử các thuộc tính của hệ thống bao gồm hiệu năng và khả năng sử dụng)
  C. Testing a system feature using only the software required for that function (Kiểm tra tính năng hệ thống chỉ sử dụng phần mềm cần thiết cho chức năng đó)
  D. Testing for functions that should not exist (Kiểm thử các chức năng có thể không tồn tại)
Câu 9: Which of the following is part of system testing:
Những điều sau đây là một phần của kiểm thử hệ thống:
 • A. Performance, load and stress testing (kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tốc độ tải và kiểm thử khả năng chịu tải)
  B. Requirements based testing (Kiểm thử dựa vào yêu cầu)
  C. Usability testing (Kiểm thử khả năng sử dụng)
  D. All of the above are true (Tất cả những điều trên là đúng)
Bạn nào cho đáp án với.


Người đi tìm miền đất hứa!

tvn
Admin
Posts: 4739
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Một số câu hỏi trắc nghiệm kiểm thử phần mềm

Post by tvn » Tue 22 Aug, 2017 10:20 pm

Đáp án của một số câu:
1. A
2. C
3. Dhoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Một số câu hỏi trắc nghiệm kiểm thử phần mềm

Post by hoccachhoc » Tue 19 Sep, 2017 2:13 pm

tvn wrote:Đáp án của một số câu:
1. A
2. C
3. D
Anh làm đúng chính xác 3 câu đầu tiên rồi. Em bổ sung thêm: 4a, 5a, 6b, 7d, 8b, 9d.


Người đi tìm miền đất hứa!

Post Reply

Return to “Software Testing - Kiểm thử phần mềm”