Test plan là gì?

Nơi trao đổi thảo luận các thông tin liên quan đến Test plan.
Forum rules
Các bạn chỉ được post tất cả các thông tin liên quan đến Test plan tại đây.
Nên search trước khi post bài mới, mẫu test plan được post riêng ở Mục Template.
Post Reply
hoangliensonmt
Jr. Tester
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm
Contact:

Test plan là gì?

Post by hoangliensonmt »

What's a 'test plan'?

A software project test plan is a document that describes the objectives, scope, approach, and focus of a software testing effort. The process of preparing a test plan is a useful way to think through the efforts needed to validate the acceptability of a software product. The completed document will help people outside the test group understand the 'why' and 'how' of product validation. It should be thorough enough to be useful but not so thorough that no one outside the test group will read it. The following are some of the items that might be included in a test plan, depending on the particular project:

* Title
* Identification of software including version/release numbers
* Revision history of document including authors, dates, approvals
* Table of Contents
* Purpose of document, intended audience
* Objective of testing effort
* Software product overview
* Relevant related document list, such as requirements, design documents, other test plans, etc.
* Relevant standards or legal requirements
* Traceability requirements
* Relevant naming conventions and identifier conventions
* Overall software project organization and personnel/contact-info/responsibilties
* Test organization and personnel/contact-info/responsibilities
* Assumptions and dependencies
* Project risk analysis
* Testing priorities and focus
* Scope and limitations of testing
* Test outline - a decomposition of the test approach by test type, feature, functionality, process, system, module, etc. as applicable
* Outline of data input equivalence classes, boundary value analysis, error classes
* Test environment - hardware, operating systems, other required software, data configurations, interfaces to other systems
* Test environment validity analysis - differences between the test and production systems and their impact on test validity.
* Test environment setup and configuration issues
* Software migration processes
* Software CM processes
* Test data setup requirements
* Database setup requirements
* Outline of system-logging/error-logging/other capabilities, and tools such as screen capture software, that will be used to help describe and report bugs
* Discussion of any specialized software or hardware tools that will be used by testers to help track the cause or source of bugs
* Test automation - justification and overview
* Test tools to be used, including versions, patches, etc.
* Test script/test code maintenance processes and version control
* Problem tracking and resolution - tools and processes
* Project test metrics to be used
* Reporting requirements and testing deliverables
* Software entrance and exit criteria
* Initial sanity testing period and criteria
* Test suspension and restart criteria
* Personnel allocation
* Personnel pre-training needs
* Test site/location
* Outside test organizations to be utilized and their purpose, responsibilties, deliverables, contact persons, and coordination issues
* Relevant proprietary, classified, security, and licensing issues.
* Open issues
* Appendix - glossary, acronyms, etc.

(See the Softwareqatest.com Bookstore section's 'Software Testing' and 'Software QA' categories for useful books with more information.)

Theo http://www.softwareqatest.com

Tham khảo template của test plan: Mẫu test planhoangliensonmt
Jr. Tester
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm
Contact:

Re: Test plan là gì?

Post by hoangliensonmt »

Theo ISTQB Glossary of Testing Terms thì Test plan được định nghĩa như sau:

A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process. [After IEEE 829]tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Test plan là gì?

Post by tvn »

Mình thử dịch định nghĩa trên sang Tiếng Việt cho bà con tham khảo, nếu thấy chỗ chưa đúng xin sửa lại giúp cho ngày càng hoàn thiện hơn. thanks
hoangliensonmt wrote:Theo ISTQB Glossary of Testing Terms thì Test plan được định nghĩa như sau:

A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process. [After IEEE 829]
Theo ISTQB Glossary of Testing Terms thì Test plan được định nghĩa như sau:

Test plan là một tài liệu mô tả phạm vi, nhân lực và kế hoạch của các hoạt động test dự kiến. Nó các định giữa các hạng mục test khác nhau, các chức năng sẽ được test, các nhiệm vụ test, ai sẽ thực hiện task nào, mức độ độc lập của testser, môi trường test, các kỹ thuật thiết kế test và tiêu chuẩn test và tiêu chuẩn kết thúc test sẽ được sử dụng, và lý do cho việc lựa chọn và bất kỳ rủi ro đòi hỏi phải lập kế hoạch dự phòng. Đây là hồ sơ của quá trình lập kế hoạch test. [Theo IEEE 829]tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Test plan là gì?

Post by tvn »

hoangliensonmt wrote:What's a 'test plan'?

A software project test plan is a document that describes the objectives, scope, approach, and focus of a software testing effort. The process of preparing a test plan is a useful way to think through the efforts needed to validate the acceptability of a software product. The completed document will help people outside the test group understand the 'why' and 'how' of product validation. It should be thorough enough to be useful but not so thorough that no one outside the test group will read it. The following are some of the items that might be included in a test plan, depending on the particular project
...
Test plan là gì?

Một kế hoạch kiểm thử dự án phần mềm (test plan) là một tài liệu mô tả các mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận, và tập trung vào nỗ lực kiểm thử phần mềm. Quá trình chuẩn bị test plan là một cách hữu ích để suy nghĩ tới những nỗ lực cần thiết để xác nhận khả năng chấp nhận một sản phẩm phần mềm. Các tài liệu đã hoàn thành sẽ giúp mọi người bên ngoài nhóm test hiểu được 'tại sao' và 'như thế nào' chấp nhận sản phẩm. Nó cần phải hoàn hảo đủ để dùng được nhưng không đủ hoàn hảo vì không ai bên ngoài nhóm test sẽ đọc nó. Sau đây là một số hạng mục có thể được bao gồm trong một test plan, tùy thuộc vào từng dự án cụ thể:

* Tiêu đề
* Định nghĩa version của phần mềm (version release)
* Lưu lại quá trình hiệu chỉnh tài liệu như tác giả, ngày cập nhật, duyệt
* Mục lục
* Mục đích của tài liệu, ý kiến chung
* Mục tiêu của chi phí kiểm thử (test)
* Giới thiệu tổng quan về sản phẩm
* Danh sách tài liệu liên quan như spec, tài liệu thiết kế, các kế hoạch test khác,...
* Các tiêu chuẩn thích hợp, các yêu cầu hợp lệ
* Nguồn gốc của các sự thay đổi
* Relevant naming conventions and identifier conventions
* Overall software project organization and personnel/contact-info/responsibilties
* Test organization and personnel/contact-info/responsibilities
* Assumptions and dependencies
* Phân tích rủi ro của dự án
* Các vấn đề ưu tiên và tập trung test
* Phạm vi và giới hạn test
* Test outline - a decomposition of the test approach by test type, feature, functionality, process, system, module, etc. as applicable
* Outline of data input equivalence classes, boundary value analysis, error classes
* Test environment - hardware, operating systems, other required software, data configurations, interfaces to other systems
* Test environment validity analysis - differences between the test and production systems and their impact on test validity.
* Test environment setup and configuration issues
* Software migration processes
* Software CM processes
* Test data setup requirements
* Database setup requirements
* Outline of system-logging/error-logging/other capabilities, and tools such as screen capture software, that will be used to help describe and report bugs
* Discussion of any specialized software or hardware tools that will be used by testers to help track the cause or source of bugs
* Test tự động - giải thích và tổng quan
* Các công cụ test được sử sụng, bao gồm các version, bản vá lỗi,...v.v
* các qui trình bảo trì và quản lý version của test script/test code
* Theo dõi và giải quyết vấn đề - Các công cụ và qui trình
* Các thước đo về test sản phẩm được sử dụng
* Báo cáo các yêu cầu và khả năng giao test
* Điều kiện đầu vào và đầu ra của phần mềm
* Giai đoạn và điều kiện test ban đầu
* Điều kiện dừng test và test lại
* Sự bố trí nhân sự
* Những người cần training trước khi tham gia
* Nơi test
* Các tổ chức test bên ngoài sẽ sử dụng và mục đích, trách nhiệm, khả năng hoàn thành, người liên hệ và các vấn đề hợp tác của họ
* Các vấn đề độc quyền thích hợp, phân loại, bảo mật và bản quyền.
* Các vấn đề mở
* Phụ lục - bảng chú giải, các từ viết tắt, ...v.v.

(Xem thêm phần 'Software Testing' và 'Software QA' trong Softwareqatest.com Bookstore để có thêm thông tin hữu ích.)

Theo http://www.softwareqatest.com

Tham khảo template của test plan tại đây: Mẫu test planNgan Nguyen
Fresher Tester
Posts: 11
Joined: Tue 28 Sep, 2010 12:20 pm
Contact:

Re: Test plan là gì?

Post by Ngan Nguyen »

Hi anh, trong đây liệt kê rất nhiều thành phần của 1 test plan. Vậy những thành chính của nó là gì?
Thanks,tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Test plan là gì?

Post by tvn »

Hi, thường thì tất cả các mục được liệt kê ở trên đây đều có thể được mô tả trong test plan.

Tùy vào mô hình của công ty, dự án tham gia mà test plan nhiều chi tiết hay đơn giản hơn.

Để hiểu rõ hơn về thắc mắc của bạn, vui lòng tham khảo các test plan mẫu ở đâyroadvn
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Fri 14 Feb, 2014 1:40 am
Contact:

Re: Test plan là gì?

Post by roadvn »

THank for your sharinghoadongxu
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Fri 04 Apr, 2014 2:03 pm
Contact:

Re: Test plan là gì?

Post by hoadongxu »

Cấu trúc chung của một test plan
Tên project
Danh sách các Module cần test
Ngày bắt đầu, ngày kết thúc
Danh sách các Test case
Nhân sự tham gia
Tài nguyên sử dụng (Servers, Workstations, Printers,…)
Kế hoạch thực hiện (sử dụng Ms Project lập kế hoạch)Post Reply

Return to “Test Plans - Kế hoạch kiểm thử”