Web Security Testing Coverage

Chuyên đề thảo luận về Security Testing.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Security Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
nvnhan282
Hoc Tester
Posts: 5
Joined: Fri 16 Jan, 2015 11:27 am
Contact:

Web Security Testing Coverage

Post by nvnhan282 » Tue 13 Mar, 2018 3:31 pm

1. AUTHENTICATION VERIFICATION REQUIREMENT
2. SESSION MANAGEMENT VERIFICATION REQUIREMENT
3. ACCESS CONTROL VERIFICATION REQUIREMENT
4. INPUT VALIDATION VERIFICATION REQUIREMENT
5. CRYPTOGRAPHY AT REST VERIFICATION REQUIREMENT
6. ERROR HANDLING AND LOGGING VERIFICATION REQUIREMENT
7. DATA PROTECTION VERIFICATION REQUIREMENT
8. COMMUNICATIONS SECURITY VERIFICATION REQUIREMENT
9. HTTP SECURITY VERIFICATION REQUIREMENT
10. MALICIOUS CONTROLS VERIFICATION REQUIREMENT
11. BUSINESS LOGIC VERIFICATION REQUIREMENT
12. FILES AND RESOURCES VERIFICATION REQUIREMENT
Security Testing.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Security Testing - Kiểm thử bảo mật”