Lỗi SQL Injection Thường gặp - Tester nên biết

Chuyên đề thảo luận về Security Testing.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Security Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4741
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Lỗi SQL Injection Thường gặp - Tester nên biết

Post by tvn » Wed 01 Feb, 2017 9:07 am

Cơ chế SQL injection tester nên biết!

Tấn công SQL Injection
SQL Injection là những thiếu sót trong quá trình xây dựng ứng dụng phần mềm (cả ứng dụng web và ứng dụng chạy trực tiếp trên hệ điều hành - hay được gọi là "ứng dụng win"), hacker sử dụng lỗi này để thực hiện các câu truy vấn SQL bất hợp pháp nhằm tấn công vào hệ thống ứng dụng phần mềm của chúng ta.

Sẽ hơi mơ hồ, khó hiểu nếu như không đi từ lý thuyết. Vì vậy chúng ta sẽ đi từ lý thuyết kèm theo ví dụ minh hoạ. Để hiểu về kỹ thuật SQL Injection này đòi hỏi bạn phải biết thao tác với SQL, ít nhất là với 1 loại DB nào đó. Tester biết SQL là một lợi thế vì bạn có thể test về khía cạnh security testing này.

SQL Injection:
Như đã nói ở trên, đến đây yêu cầu bạn phải hiểu SQL là gì, thì bạn mới có thể đi tiếp được. Nếu chưa biết về SQL bạn có thể tự học SQL thông qua nhiều trang online và tài liệu trên mạng hoặc tham khảo khoá học SQL dành cho tester ở đây (khoá học SQL cơ bản dành cho Testers được thiết kế gói gọn trong 6 tiếng thực hành trên máy. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết Nội dung khoá học SQL for Testers ở đây).

Bạn đã từng học môn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBMS) và một số DBMS như SQL Server, Oracle, DB2, mongoDB, v.v. Nên bạn đã biết được cú pháp, thao tác select, from, having, group by, where, inner join, v.v. và thao tác các bảng dữ liệu với nhau.

SQL Injection là kỹ thuật cho phép hacker lợi dụng các sơ hở trong việc kiểm tra dữ liệu đầu vào và khi thực thi các câu lệnh truy vấn và các thao tác khác trong DBMS. Để hiểu rõ cách mà lỗi SQL Injection có thể xảy ra, chúng ta đi qua một số ví dụ sau đây.

Đây là một số lỗi SQL Injection cơ bản thường gặp

1. Không kiểm tra kí tự thoát truy vấn:
SQL Injection xảy ra khi thiếu đoạn mã kiểm tra dữ liệu đầu vào trong câu truy vấn SQL. Kết quả là người dùng cuối có thể thực hiện 1 số truy vấn không mong muốn với CSDL:

Code: Select all

statement = "SELECT * FROM users
WHERE name = '" + userName+ "' ;"
Câu lệnh trên thực hiện truy vấn thuôc tính name từ bảng users. Tuy nhiên, nếu biến "userName" được nhập chính xác theo 1 cách nào đó thì người dùng ác ý (hacker) có thể nhập vào giá trị của biến userName = a' OR 't' = 't thì câu lệnh ở trên sẽ trở thành:

Code: Select all

"SELECT * FROM users
WHERE name = 'a' OR 't' = 't';"
Đoạn mã trên được sử dụng trong hàm xác thực thì VD trên có thể được sử dụng để bắt buộc lựa chọn 1 tên người dùng hợp lệ bới ' t' = 't' luôn đúng. Trong khi hầu hết các SQL server cho phép thực hiện nhiều truy vấn cùng lúc chỉ với 1 lần gọi, nhưng 1 số SQL API mysql_query của PHP lại không cho phép làm điều đó vì lý do bảo mật. Điều này chỉ ngăn cản tin tặc tấn công bằng những câu lệnh riêng rẽ mà không ngăn cản tin tặc tấn công bằng việc thay đổi cú pháp truy vấn.

Ở ví dụ trên cho thấy các giá trị của biến userName sẽ gây ra việc xóa thông tin người dùng từ bảng users cũng tương tự từ việc xóa tất cả dữ liệu từ bảng dữ liệu ( bản chất là tiết lộ thông tin người dùng) . Minh hoạ cụ thể bằng câu truy vấn dưới đây để hiểu rõ được bản chất hơn:

Code: Select all

"DROP TABLE users;
 SELECT * FROM data
 WHERE 't' = 't'
Tổng hợp lại toàn bộ câu truy vấn như sau:

Code: Select all

DROP TABLE users
SELECT * FROM data 
WHERE 't' = 't';
Như vậy là tin tặc lợi dụng lỗi sơ hở cú pháp truy vấn trên để chỉ việc thay đổi thêm bớt vài lệnh truy vần truyền vào là có thể xâm nhập được hệ thống của chúng ta 1 cách dễ dàng.

Điều thứ 2 liên quan tới SQL injection đó là Xử lý không đúng kiểu.
Do DEV định nghĩa dữ liệu đầu vào không rõ ràng hoặc thiếu bước kiểm tra và lọc kiểu dữ liệu đầu vào (ví dụ kiểm tra dữ liệu nhập vào từ user là kiểu số hay chuỗi

Code: Select all

state = "SELECT * FROM data WHERE id = "+ a_variable +" ;"
Lệnh state trên cho chúng ta biết rằng cho người dùng nhập vào id dạng số nhưng lại không kiểm tra kiểu nhập vào nên người dùng thay vì nhập số mà nhập vào 1 chuỗi string.

Điều thứ 3 xảy ra là lỗi bảo mật bên trong máy chủ CSDL

Đôi khi lỗ hổng bảo mật nằm ngay chính máy chủ CSDL, VD hàm mysql_real_escape_string() hacker có thể thực hiện tấn công SQL injection thành công dựa trên những ký tự unicode không thông thường, lấy 1 số VD minh hoạ:

Code: Select all

$user ="<div> user </div>
$password = "<div> password</div>
$query = sprintf( "SELECT * FROM users 
WHERE username ='%s' AND password = '%s'")
mysql_real_escape_string($username)
mysql_real_escape_string($password)
echo $query;
Kết quả in ra sẽ là:

Code: Select all

SELECT * FROM users WHERE user = ' ' AND password = ' '
Tiếp đến 1 trường hợp nữa tại form đăng nhập, người dùng nhập tên đăng nhập mà không cần đúng mật khẩu

Code: Select all

<?php
$query = "SELECT * FROM users
WHERE username = '{$_POST['username']}' AND password = '{$_POST['password']}'";
mysql_query($query);
$_POST['username'] = ' your's name';
$_POST['password'] = " OR "=";
echo $query;
?>
Câu lệnh truyền lên server sẽ là:

Code: Select all

SELECT * FROM users WHERE username = 'yours name' AND password = " OR "=" 
Điều thứ 4 xảy ra là Blind SQL injection
Lỗi SQL injection dạng Blind SQL injection xảy ra ngay trong ứng dụng web, hậu quả của chúng không hiển thị trực quan cho những kẻ tấn công. Nó có thể gây ra sự sai khác khi hiển thị nội dung của 1 trang chứa lỗi bảo mật này. Hậu quả của sự tấn công SQL injection dạng Blind SQL injection này khiến cho dev phải mất nhiều thời gian để phục hồi chính xác từng bit dữ liệu. Những kẻ tấn công còn sử dụng 1 số tool tìm dò lỗi và tấn công với những thông tin đã thiết lập sẵn.

Còn rất nhiều các dạng tấn công khác xảy ra khi mà hacker sử dụng kỹ thuật SQL injection và lỗi sơ hở trong các câu truy vấn để đột nhập lấy cắp dữ liệu.

Cập nhật thêm các dạng tấn công thường gặp với ứng dụng web
1. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra lúc đăng nhập

Với dạng tấn công này, tin tặc có thể dễ dàng vượt qua các trang đăng nhập nhờ vào lỗi khi dùng các câu lệnh SQL thao tác trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng web. Thông thường để cho phép người dùng truy cập vào các trang web được bảo mật, hệ thống thường xây dựng trang đăng nhập để yêu cầu người dùng nhập thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu. Sau khi người dùng nhập thông tin vào, hệ thống sẽ kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có hợp lệ hay không để quyết định cho phép hay từ chối thực hiện tiếp. Ví dụ, trong trường hợp sử dụng ASP, người ta có thể dùng 2 trang: 1 trang HTML để hiển thị Form nhập liệu và 1 trang ASP để xử lý thông tin nhập vào từ phía người dùng như sau:

- Trang nhập liệu: login.htm

Code: Select all

<form action="ExecLogin.asp" method="post"> 
 Username: <input type="text" name="fUSRNAME"><br /> 
 Password: <input type="password" name="fPASSWORD"><br /> 
 <input type="submit"> 
</form>
- Trang xử lý nhập liệu: execlogin.asp
<%
Dim vUsrName, vPassword, objRS, strSQL
vUsrName = Request.Form("fUSRNAME")
vPassword = Request.Form("fPASSWORD")
strSQL = "SELECT * FROM T_USERS " & _
"WHERE USR_NAME=' " & vUsrName & _
" ' and USR_PASSWORD=' " & vPassword & " ' "
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open strSQL, "DSN=..."
If (objRS.EOF) Then
Response.Write "Invalid login."
Else
Response.Write "You are logged in as " & objRS("USR_NAME")
End If
Set objRS = Nothing %>
Chỗ sơ hở trong đoạn mã xử lý nhập liệu trên nằm ở chỗ dữ liệu nhập vào từ người dùng được dùng để xây dựng trực tiếp câu lệnh SQL. Chính điều này cho phép tin tặc có thể điều khiển câu truy vấn sẽ được thực hiện. Ví dụ, nếu người dùng nhập chuỗi trong ngoặc sau vào trong cả 2 ô nhập liệu username/password của trang login.htm là:('OR='). Lúc này, câu truy vấn sẽ được gọi thực hiện là:

Code: Select all

SELECT * FROM T_USERS WHERE USR_NAME =''OR''='' AND USR_PASSWORD= ''OR''=''
Câu truy vấn này là hợp lệ và sẽ trả về tất cả các bản ghi của T_USERS và đoạn mã tiếp theo xử lí người dùng đăng nhập bất hợp pháp này như là người dùng đăng nhập hợp lệ.

2. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT

Dạng tấn công này phức tạp hơn
Để thực hiện được kiểu tấn công này, kẻ tấn công phải có khả năng hiểu và lợi dụng các sơ hở trong các thông báo lỗi từ hệ thống để dò tìm các điểm yếu khởi đầu cho việc tấn công. Ví dụ, trong các trang tìm kiếm. Các trang này cho phép người dùng nhập vào các thông tin tìm kiếm như Họ, Tên, … Đoạn mã thường gặp là:

Code: Select all

  <%
  Dim vAuthorName, objRS, strSQL
  vAuthorName = Request("fAUTHOR_NAME")
  strSQL = "SELECT * FROM T_AUTHORS WHERE AUTHOR_NAME =' " & _ vAuthorName & " ' "
  Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  objRS.Open strSQL, "DSN=..."
  …
 [b][/b] Set objRS = Nothing %> 
Tương tự như trên, tin tặc có thể lợi dụng sơ hở trong câu truy vấn SQL để nhập vào trường tên tác giả bằng chuỗi giá trị:

Code: Select all

' UNION SELECT ALL SELECT OtherField FROM OtherTable WHERE ' '=' (*)
Lúc này, ngoài câu truy vấn đầu không thành công, chương trình sẽ thực hiện thêm lệnh tiếp theo sau từ khóa UNION nữa. Giả sử đoạn mã nhập vào là:

Code: Select all

' DROP TABLE T_AUTHORS --
Câu truy vấn sẽ thực hiện việc xóa bảng.

3. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh INSERT
Ví dụ điển hình nhất ở thao tác đăng ký thông tin người dùng, sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể xem thông tin của mình. Ngay lúc này SQL injection có thể được dùng khi hệ thống không kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào. Ví dụ, một câu lệnh INSERT có thể có cú pháp dạng:

Code: Select all

INSERT INTO TableName VALUES('Value One', 'Value Two', 'Value Three')
Nếu đoạn mã xây dựng câu lệnh SQL có dạng:

Code: Select all

<%
  strSQL = "INSERT INTO TableName VALUES(' " & strValueOne & " ', ' " _ & strValueTwo & " ', ' " & strValueThree & " ') "
  Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  objRS.Open strSQL, "DSN=..."
  …
  Set objRS = Nothing %> 
Thì chắc chắn sẽ bị lỗi SQLi, bởi vì nếu ta nhập vào trường thứ nhất ví dụ như:

Code: Select all

  ' + (SELECT TOP 1 FieldName FROM TableName) + '
Lúc này câu truy vấn sẽ là:

Code: Select all

  INSERT INTO TableName VALUES(' ' + (SELECT TOP 1 FieldName FROM TableName) + ' ', 'abc', 'def')
Khi đó, lúc thực hiện lệnh xem thông tin, xem như bạn đã yêu cầu thực hiện thêm một lệnh nữa đó là:

Code: Select all

 SELECT TOP 1 FieldName FROM TableName 
Trên đây là cơ bản về kỹ thuật SQL injection, là tester chúng ta ít nhiều nên biết về kỹ thuật này để trau dồi kinh nghiệm test cho mình.

Sưu tầm và biên soạn bởi Thuý Phạm, biên tập và chỉnh sửa bởi tvn.
Nguồn: http://thuypham910.blogspot.com/2014/11 ... ester.htmlPost Reply

Return to “Security Testing - Kiểm thử bảo mật”