Cách nhập giá trị Name Value trong Parameter cho Method POST

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Post Reply
valkiry1702
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 05 May, 2014 9:58 am
Contact:

Cách nhập giá trị Name Value trong Parameter cho Method POST

Post by valkiry1702 » Wed 06 Apr, 2016 11:20 am

Hi các bác,

Mình dùng chức năng record của jmeter, và nhận được 1 giá trị Name trong Parameters như này:

Code: Select all

{"id":0,"name":"12","suite":"13","startDate":"04/06/2016","endDate":"04/06/2016","rent_increase":{"mode":1,"value":16},"active":0,"price":{"mode":1,"detail":[],"simple":"17","name":""},"amount":{"mode":1,"detail":[],"name":"","simple":{"amount":"14","amountType":"1","incresase":"15","incresaseType":"1"}}}
Mình thử để y chang vậy và chạy thì bị báo lỗi "Response code: 304" và không có response trả về.

Các bác cho hỏi là với giá trị nhận được như trên thì trong phần Parameters nên nhập như nào ?
ví dụ:
  • Name Value
    id {id}
    active {active}
    startDate 04/06/2016
Nhưng với đoạn "amount":{"mode":1,"detail":[],"name":" thì tách ra như nào nhỉ ?


Many Thanks.Post Reply

Return to “JMeter”