invalid testing - kiểm thử các trường hợp không hợp lệ

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4904
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

invalid testing - kiểm thử các trường hợp không hợp lệ

Post by tvn » Mon 12 Aug, 2019 9:10 pm

invalid testing
Testing using input values that should be rejected by the component or system. See also error tolerance, negative testing.

invalid testing - kiểm thử các trường hợp không hợp lệ

Kiểm tra bằng cách sử dụng các giá trị đầu vào sẽ bị từ chối (rejected) bởi thành phần hoặc hệ thống đang được kiểm thử.

Xem thêm kiểm thử khả năng chịu lỗi | kiểm thử tiêu cực.



Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”