Monkey testing

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Monkey testing

Post by tvn » Mon 03 Sep, 2018 7:16 pm

Trong thử nghiệm phần mềm, monkey testing là kỹ thuật kiểm thử mà trong đó, tester kiểm thử ứng dụng hoặc hệ thống đang được phát triển bằng cách nhập các giá trị đầu vào một cách ngẫu nhiên và kiểm tra kết quả đầu ra tương ứng hoặc xem liệu ứng dụng/hệ thống có bị lỗi hay không. Monkey testing thường được thực hiện như kiểm thử ngẫu nhiên ở mức unit test hoặc trong kiểm thử tự động.
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_testing wrote: In software testing, monkey testing is a technique where the user tests the application or system by providing random inputs and checking the behavior, or seeing whether the application or system will crash. Monkey testing is usually implemented as random, automated unit tests.
~~~
monkey testing: Kiểm thử bằng phương pháp chọn lựa ngẫu nhiên các giá trị nhập đầu vào từ một phạm vi lớn và bằng cách click các nút một cách ngẫu nhiên, không cần biết cách sử dụng sản phẩm.
Theo ISTQB Glossary wrote:monkey testing: Testing by means of a random selection from a large range of inputs and by randomly pushing buttons, ignorant of how the product is being used.Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”