Smoke test

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Smoke test

Post by tvn » Sat 08 Sep, 2018 11:31 am

ISTQB Glossary 2.2 wrote:smoke test: A subset of all defined/planned test cases that cover the main functionality of a component or system, to ascertaining that the most crucial functions of a program work, but not bothering with finer details. A daily build and smoke test is among industry best practices.
Tạm dịch

smoke test: Một tập hợp con của tất cả test case đã xác định/lên kế hoạch trước, bao phủ các chức năng chính của một thành phần hoặc hệ thống (đối tượng được kiểm thử), chỉ nhằm để xác định rằng các chức năng quan trọng nhất của một chương trình hoạt động được, chứ không kiểm tra chi tiết. Có build mới mỗi ngày và thực hiện smoke test là một trong nhiều thực hành tốt trong ngành phát triển phần mềm.Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”