Statement testing - kiểm thử câu lệnh

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Statement testing - kiểm thử câu lệnh

Post by tvn »

Statement testing: A white box test design technique in which test cases are designed to execute statements.
Statement testing: kiểm thử câu lệnh

Kiểm thử câu lệnh là một kỹ thuật thiết kế test case, trong đó test case sẽ được thiết kế để thực thi một số câu lệnh cụ thể nào đó.

Liên quan
Mời tham khảo thêm Statement, statement coveragedecision testing.Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”