Decision testing - Kiểm thử quyết định

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Decision testing - Kiểm thử quyết định

Post by tvn »

Decision testing: A white box test design technique in which test cases are designed to execute decision outcomes.
Decision testing - Kiểm thử quyết định là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để thực thi các điểm quyết định (decision outcome).

Mời xem thêm statement testingdecision coverage.Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”