Decision coverage

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Decision coverage

Post by tvn » Sat 29 Dec, 2018 6:07 pm

Decision coverage: The percentage of decision outcomes that have been exercised by a test suite. 100% decision coverage implies both 100% branch coverage and 100% statement coverage.
Decision coverage - bao phủ quyết định là phần trăm các điểm quyết định (decision outcome) đã được thực thi bởi một tập các trường hợp kiểm thử (test suite). Nếu một tập các trường hợp kiểm thử đạt được 100% bao phủ quyết định thì sẽ (mặc định) đạt được 100% bao phủ rẽ nhánh và 100% bao phủ câu lệnh.

Mời tham khảo thêm bao phủ câu lệnhkiểm thử quyết địnhPost Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”