API testing - Kiểm thử API

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

API testing - Kiểm thử API

Post by tvn » Mon 12 Aug, 2019 8:55 pm

API (Application Programming Interface) testing
Testing the code which enables communication between different processes, programs and/or systems. API testing often
involves negative testing, e.g., to validate the robustness of error handling.

See also interface testing

API testing

API viết tắt của cụm từ Application Programming Interface (Giao tiếp Lập trình Ứng dụng)

Kiểm tra mã chương trình, những API này tạo ra sự giao tiếp giữa các tiến trình, chương trình và/hoặc hệ thống khác nhau.
Kiểm thử API, ngoài kiểm thử để xác nhận chức năng của chúng hoạt động đúng theo thiết kế, mô tả, ngoài ra kiểm thử API còn liên quan đến kiểm thử tiêu cực, ví dụ như đánh giá sức chịu đựng của việc xử lý lỗi.Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”