Interface testing

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Interface testing

Post by tvn » Mon 12 Aug, 2019 9:00 pm

interface testing An integration test type that is concerned with testing the interfaces between components or systems.

interface testing - kiểm thử giao tiếp
Là một loại kiểm thử tích hợp liên quan đến kiểm thử giao tiếp giữa các thành phần hoặc hệ thống.

giao tiếp: gọi qua lại giữa các chức năng, hệ thống
interface.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.Post Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”