negative testing

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

negative testing

Post by tvn » Mon 12 Aug, 2019 9:07 pm

negative testing

Tests aimed at showing that a component or system does not work. Negative testing is related to the testers’ attitude rather than a specific test approach or test design technique, e.g. testing with invalid input values or exceptions. [After Beizer].


kiểm thử tiêu cực

Kiểm thử nhằm mục đích chỉ ra rằng một thành phần hoặc hệ thống không hoạt động. Kiểm thử tiêu cực thì liên quan đến thái độ của kiểm thử viên chứ không dựa vào một phương pháp hay kỹ thuật kiểm thử cụ thể, ví dụ: kiểm thử các giá trịđầu vào không hợp lệ hoặc ngoại lệ. [Theo Beizer]

Xem thêm invalid testingPost Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”