error tolerance - khả năng chịu lỗi

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

error tolerance - khả năng chịu lỗi

Post by tvn » Mon 12 Aug, 2019 9:09 pm

error tolerance: The ability of a system or component to continue normal operation despite the presence of erroneous inputs. [After IEEE 610].

khả năng chịu lỗi: Là khả năng của một hệ thống hoặc thành phần tiếp tục hoạt động bình thường mặc dù các giá trị nhập đầu vào bị sai. [Theo IEEE 610]

Xem thêm invalid testingPost Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”