concrete test case

Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Forum rules
Nơi các bạn có thể trao đổi thảo luận các Thuật ngữ ISTQB và Thuật ngữ Kiểm thử Phần Mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4905
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

concrete test case

Post by tvn » Thu 11 Jul, 2013 11:05 pm

concrete test case = low level test case:
  • A test case with concrete (implementation level) values for input data and expected results. Logical operators from high level test cases are replaced by actual values that correspond to the objectives of the logical operators.
Là test case có giá trị dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi cụ thể. Các toán tử logic ở test cae level cao được thay thế bằng các giá trị thực tế tương ứng với các mục tiêu của các toán tử logic.

Nói chung lúc này, các bước thực hiện và giá trị dữ liệu đầu vào và kết quả mong muốn được mô tả chi tiết cụ thể.

Xem thêm abstract test casePost Reply

Return to “Thuật ngữ kiểm thử phần mềm”