Selenium Java : Đưa một tham số vào trong một XPATH locator

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Automation Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Automation Test.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 57
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Selenium Java : Đưa một tham số vào trong một XPATH locator

Post by cuhavp » Wed 28 Nov, 2018 7:06 pm

Trong thực tế làm việc với Selenium bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp các XPATH nó giống nhau về mặt cấu trúc, chỉ khác ở 1 giá trị.
như ví dụ dưới đây :

Code: Select all

".//*[@id='bankList']/p[.='ANZ']"

Code: Select all

".//*[@id='bankList']/p[.='HSBC']"

Code: Select all

".//*[@id='bankList']/p[.='Barclays']"
Mình có thể sử dụng một trong nhưng hàm cộng chuỗi mà Java có sẵn đó là String.format theo như dưới đây :

Code: Select all

String bank = ".//*[@id='bankList']/p[.='%s']";

String.format(bank, "ANZ"); // ".//*[@id='bankList']/p[.='ANZ']"
Và mình dùng như sau :

Code: Select all

String.format(bank, "HSBC"); // ".//*[@id='bankList']/p[.='HSBC']"

Code: Select all

String.format(bank, "Barclays"); // ".//*[@id='bankList']/p[.='Barclays']"Post Reply

Return to “Đào tạo Automation Tester”