Selenium Java: Làm việc với chế độ Headless (không thấy UI) của chrome

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Automation Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Automation Test.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 57
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Selenium Java: Làm việc với chế độ Headless (không thấy UI) của chrome

Post by cuhavp » Sat 01 Dec, 2018 2:42 pm

Headless mode là một trong nhưng chế độ giúp tiết kiệm resource phần cứng khi chạy bộ test case với selenium. Hiện nay các dự án chạy trên các nền tảng đám mấy (Cloud based testing) như AWS thì đây là một lựa chọn tối ưu.

Với đoạn code dưới đây bạn có thể làm việc với Chrome headless mode :

Code: Select all

ChromeOptions chromeOptions = new ChromeOptions();
chromeOptions.addArguments("--headless");
new ChromeDriver(chromeOptions);cuhavp
Jr. Tester
Posts: 57
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Re: Selenium Java: Làm việc với chế độ Headless (không thấy UI) của chrome

Post by cuhavp » Sat 01 Dec, 2018 2:44 pm

Tương tự dưới đây là Firefox headless mode :

Code: Select all

FirefoxBinary firefoxBinary = new FirefoxBinary();
firefoxBinary.addCommandLineOptions("--headless");
FirefoxOptions firefoxOptions = new FirefoxOptions();
firefoxOptions.setBinary(firefoxBinary);
new FirefoxDriver(firefoxOptions);
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:Post Reply

Return to “Đào tạo Automation Tester”