Cần tư vấn đề issue trên Appium.

Nơi các bạn có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết về Selenium testing tool
Forum rules
Nơi trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến testing tool Selenium.
Nên search trước khi post bài.
Post Reply
thiensutrang
Hoc Tester
Posts: 7
Joined: Sat 02 Jan, 2016 11:22 am
Contact:

Cần tư vấn đề issue trên Appium.

Post by thiensutrang »

Sorry mọi người vì mình không tìm thấy khu vực để post bài hỏi đáp về appium. Nên mình xin post ở Mục này. Nếu admin có thấy thì notify và move bài giùm mình nha.

Mình gặp 1 issue về việc click element sau khi swipe list view để tìm element. Phía dưới là source code của mình cho app Amazon. Nội dung vấn đề đơn giản là: Sau khi mình swipe và tìm được element hiển thị trên màn hình. Nhưng lúc này mình cho tao tác click vào element thì mình lại không thấy phản hồi chuyển trang. Mình nghĩ là thao tác click vẫn ko thực hiện được mặc dù ko có error nào hiện lên.

Mình tester trên thiết bị thật là Nexus 4. Đã thử trên galaxy V nhưng vẫn bị chung tình trạng. Bà kon ai có biết cách giải quyết thì tư vấn giùm mình. Mình cảm ơn nhiều.

Code: Select all

public class FirstTest {
	private AppiumDriver driver;
	private	Dimension size;

	@BeforeClass
	public void Setup() throws MalformedURLException {


		String appActivityText = "com.amazon.mShop.home.HomeActivity";


		String appPackageText = "in.amazon.mShop.android.shopping";

		String fileLocation = "/system/app/";

		File classpathRoot = new File(System.getProperty("user.dir"));
		File appDir = new File(classpathRoot, "\\STC");
		File app = new File(appDir, fileLocation);
		System.out.println(app);
		DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();

		capabilities.setCapability("device", "Android");
		capabilities.setCapability(CapabilityType.BROWSER_NAME, "Android");

		capabilities.setCapability(CapabilityType.PLATFORM, "Android");

		capabilities.setCapability(CapabilityType.VERSION, "4.4.2");

		capabilities.setCapability("deviceName", "420373d0de528100");//420373d0de528100 01a61316598f30e6

		capabilities.setCapability("newCommandTimeout", "100");

		// capabilities.setCapability("app", "Chrome"/*app.getAbsolutePath()*/);

		capabilities.setCapability("appPackage", appPackageText);

		capabilities.setCapability("appActivity", appActivityText);

		driver = new AndroidDriver(new URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), capabilities);
		driver.manage().timeouts().implicitlyWait(80, TimeUnit.SECONDS);

	}

	@Test
	public void Login() throws Exception {
		// Click on Shop by Deparment link
		driver.manage().timeouts().implicitlyWait(80, TimeUnit.SECONDS);
		System.out.println("Click on Shop by Deparment link");
		driver.findElement(By.id("web_home_shop_by_department_label")).click();
		Thread.sleep(1000);

		WebElement element = driver.findElement(By.name("Office Products Link"));
		ScrollToElement(driver, element);

		Thread.sleep(3000);
//		element = driver.findElement(By.name("Home"));
//		TouchAction action = new TouchAction(driver);
//		action.tap(372,466).perform();
//		action.moveTo(element).perform();
		driver.findElement(By.name("Office Products Link")).click();

	}
	@AfterClass
	public void closeApp() {
		// driver.closeApp();

	}

public static void ScrollToElement(AppiumDriver driver, WebElement element){
		size = driver.manage().window().getSize();

		// Find swipe start and end point from screen's with and height.
		// Find starty point which is at bottom side of screen.
		int start = (int) (size.height * 0.20);
		int starty = (int) (size.height * 0.80);
		// Find endy point which is at top side of screen.
		int endy = (int) (size.height * 0.20);
		// Find horizontal point where you wants to swipe. It is in middle of
		// screen width.
		int startx = size.width / 2;

		while (true) {
			driver.swipe(startx, starty, startx, endy, 3000);
			start = start + (starty - endy);
			if (element.getLocation().getY() - start < size.height - endy) {
				break;
			}
		}
	}

}
Mình có dùng thử Touch Action và perform action tap như trong mấy đoạn code đã comment lại. Nhưng kết quả cũng không thay đổi. Mình dùng touch action với tọa độ định sẵn thì lại work.Post Reply

Return to “Selenium”