Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.
Post Reply
hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Post by hoccachhoc » Thu 17 Aug, 2017 8:46 am

Sau đây mình cập nhật lên đây vài bài tập trắc nghiệm mà mình sưu tầm được thông qua mạng xã hội, với mục đích giúp cho các em sinh viên có môi trường để hiểu thêm về lý thuyết Kiểm thử hộp đen hơn.

1: In an Examination a candidate has to score minimum of 24 marks in order to clear the exam. The maximum that he can score is 40 marks. Identify the Valid Equivalence values if the student clears the exam.
a) 22,23,26
b) 21,39,40
c) 29,30,31
d) 0,15,22
2. The Switch is switched off once the temperature falls below 18 and then it is turned on when the temperature is more than 21. When the temperature is more than 21. Identify the Equivalence values which belong to the same class.
a) 12,16,22
b) 24,27,17
c) 22,23,24
d) 14,15,19
3. A program validates a numeric field as follows: values less than 10 are rejected, values between 10 and 21 are accepted, values greater than or equal to 22 are rejected. Which of the following input values cover all of the equivalence partitions?
a. 10,11,21
b. 3,20,21
c. 3,10,22
d. 10,21,22
4. A program validates a numeric field as follows: values less than 10 are rejected, values between 10 and 21 are accepted, values greater than or equal to 22 are rejected. Which of the following covers the boundary values?
a. 9,10,11,22
b. 9,10,21,22
c. 10,11,21,22
d. 10,11,20,21
5.In a system designed to work out the tax to be paid:
An employee has £4000 of salary tax free.
The next £1500 is taxed at 10%.
The next £28000 after that is taxed at 22%.
Any further amount is taxed at 40%.
------------
To the nearest whole pound, which of these groups of numbers fall into three DIFFERENT equivalence classes?
a) £4000; £5000; £5500
b) £32001; £34000; £36500
c) £28000; £28001; £32001
d) £4000; £4200; £5600
6. Given the following specification, which of the following values for age are in the SAME equivalence partition?
If you are less than 18, you are too young to be insured.
Between 18 and 30 inclusive, you will receive a 20% discount.
Anyone over 30 is not eligible for a discount.
a) 17, 18, 19
b) 29, 30, 31
c) 18, 29, 30
d) 17, 29, 31
7: An input field takes the year of birth between 1900 and 2004. The boundary values for testing this field are
A. 0,1900,2004,2005
B. 1900, 2004
C. 1899,1900,2004,2005
D. 1899, 1900, 1901,2003,2004,2005
8: One of the fields on a form contains a text box which accepts numeric values in the range of 18 to 25. Identify the invalid Equivalance class
A. 17
B. 19
C. 24
D. 21
9: One of the fields on a form contains a text box which accepts alpha numeric values. Identify the Valid Equivalence class
A. BOOK
B. Book
C. Boo01k
D. book
10: In a system designed to work out the tax to be paid:
An employee has £4000 of salary tax free.
The next £1500 is taxed at 10%.
The next £28000 after that is taxed at 22%.
Any further amount is taxed at 40%.
To the nearest whole pound, which of these is a valid Boundary Value Analysis test case?
A. £28000.
B. £33501.
C. £32001.
D. £1500.
------thêm-------
11: What is the expected result for each of the following test cases?
Conditions............................Rule 1........................Rule 2...........................Rule 3...........................Rule 4
Indian resident?....................F(False).....................T(True)...........................T..................................T
Age between 18-55?.............Don't care...................F...................................T...................................T
Married?..............................Don't care...................Don't care......................T...................................T
Actions
Issue Membership?.............F.................................F...................................T...................................T
Offer 10% discount?.............F.................................F...................................T...................................F
A. TC1: Anand is a 32 year old married, residing in Kolkatta.
B. TC2: Attapattu is a 65 year old married person, residing in Colombo.

a. A -- Issue membership, 10% discount, B -- Issue membership, offer no discount B
b. A -- Don't Issue membership, B -- Don't offer discount C
c. A -- Issue membership, no discount, B -- Don't Issue membership.

Dịch ra tiếng việt như sau:
BT1: Trong kỳ kiểm tra, thí sinh phải đạt tối thiểu 24 điểm để chấm điểm bài kiểm tra. Điểm tối đa mà cậu ấy có thể ghi được là 40 điểm. Xác định các giá trị tương đương hợp lệ nếu học sinh vượt qua bài thi.
A) 22,23,26
B) 21,39,40
C) 29,30,31
D) 0,15,22
BT2: Công tắc được tắt sau khi nhiệt độ giảm xuống dưới 18 và sau đó bật lên khi nhiệt độ trên 21. Khi nhiệt độ trên 21. Xác định các giá trị tương đương thuộc cùng một lớp.
A) 12,16,22
B) 24,27,17
C) 22,23,24
D) 14,15,19
BT3: Một chương trình xác nhận một trường số như sau: giá trị dưới 10 bị từ chối, giá trị từ 10 đến 21 được chấp nhận, các giá trị lớn hơn hoặc bằng 22 bị từ chối. Giá trị đầu vào nào dưới đây bao phủ tất cả các phân vùng tương đương?
A. 10,11,21
B. 3,20,21
C. 3,10,22
D. 10,21,22
BT4: Một chương trình xác nhận một trường số như sau: giá trị dưới 10 bị từ chối, giá trị từ 10 đến 21 được chấp nhận, các giá trị lớn hơn hoặc bằng 22 bị từ chối. Câu nào dưới đây bao phủ các giá trị biên?
A. 9,10,11,22
B. 9,10,21,22
C. 10,11,21,22
D. 10,11,20,21
BT5: Trong một hệ thống được thiết kế để tính ra số thuế phải trả:
Một nhân viên có 4000 bảng Anh tiền lương miễn thuế.
Khoản 1500 bảng Anh tiếp theo bị đánh thuế 10%.
28000 bảng Anh sau đó bị đánh thuế 22%.
Bất kỳ số tiền nào khác được đánh thuế ở mức 40%.
------------
Đối với toàn bộ đồng bảng Anh gần nhất, trong số các nhóm số này những số nào thuộc ba lớp tương đương khác nhau?
A) 4000 bảng Anh; 5000 bảng Anh; 5500 bảng Anh
B) 32001 bảng Anh; 34000 bảng Anh; 36.500 bảng Anh
C) 28000 bảng Anh; 28001 bảng Anh; 32001 bảng Anh
D) 4000 bảng Anh; 4200 bảng Anh; 5600 bảng Anh
BT6: Với các đặc tả sau đây: các giá trị sau đây đối với độ tuổi nằm trong phân vùng tương đương là như nhau?
Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn còn quá nhỏ để có thể được bảo hiểm.
Trong khoảng 18 đến 30 tuổi, bạn sẽ được giảm 20%.
Bất kỳ ai trên 30 tuổi không đủ điều kiện được giảm.
A) 17, 18, 19
B) 29, 30, 31
C) 18, 29, 30
D) 17, 29, 31
BT7: Một trường đầu vào phải chọn khoảng giữa năm sinh từ 1900 đến 2004. Các giá trị biên để kiểm thử trường này là
A. 0, 1900, 2004, 2005
B. 1900, 2004
C. 1899, 1900, 2004, 2005
D. 1899, 1900, 1901, 2003, 2004, 2005
BT8: Một trong các trường trên một form có chứa một hộp văn bản chấp nhận các giá trị số trong khoảng từ 18 đến 25. Xác định giá trị thuộc lớp tương đương không hợp lệ:
A. 17
B. 19
C. 24
D. 21
BT9: Một trong các trường trên một Form có chứa một hộp văn bản chấp nhận các giá trị số alpha. Xác định lớp tương đương hợp lệ:
A. BOOK
B. Book
C. Boo01k
D. book
BT10: Trong một hệ thống được thiết kế để tính ra số thuế phải trả:
Một nhân viên có 4000 bảng Anh tiền lương miễn thuế.
Khoản 1500 bảng Anh tiếp theo bị đánh thuế 10%.
28000 bảng Anh sau đó bị đánh thuế 22%.
Bất kỳ số tiền nào khác được đánh thuế ở mức 40%.
------------
Đối với toàn bộ đồng bảng Anh gần nhất, trong số các giá trị sau đây giá trị nào thuộc lớp tương đương hợp lệ?
A. £28000.
B. £33501.
C. £32001.
D. £1500.

BT11: Kết quả mong đợi cho từng trường hợp kiểm thử sau đây là gì?
Điều kiện.........................Quy định 1.........Quy định 2..........Quy định 3.........Quy định 4
Cư dân Ấn Độ...................F.......................T........................T.......................T
Tuổi từ 18-55?..................Don't care..........F........................T........................T
Kết hôn?..........................Don't care..........Don't care...........F........................T
Hành động
Cấp thành viên..................F......................F........................T........................T
Giảm giá 10%...................F......................F.........................T........................F
A. TC1: Anand là một người 32 tuổi đã lập gia đình, cư trú ở Kolkatta.
B. TC2: Attapattu là một người 65 tuổi đã lập gia đình, cư trú tại Colombo.
a. A - Phát hành thẻ thành viên, giảm giá 10%, B - Phát hành thẻ thành viên, không giảm giá B
b. A - Không phát hành thẻ thành viên, B - Không cung cấp giảm giá C
c. A - Phát hành thẻ thành viên, không giảm giá, B - Không phát hành thẻ thành viên.
Last edited by hoccachhoc on Tue 19 Sep, 2017 4:19 pm, edited 2 times in total.


Người đi tìm miền đất hứa!

hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Post by hoccachhoc » Thu 17 Aug, 2017 2:41 pm

Các đáp án: 1C, 2C, 3C, 4B, 5D, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B, 11C. Đáp án chính xác!
Last edited by hoccachhoc on Tue 19 Sep, 2017 4:19 pm, edited 5 times in total.


Người đi tìm miền đất hứa!

LanAnh_htc
Hoc Tester
Posts: 8
Joined: Fri 08 Jan, 2016 2:39 pm
Contact:

Re: Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Post by LanAnh_htc » Wed 30 Aug, 2017 10:37 pm

Đáp án của em là:
1. C 2. C 3. C 4.B 5.D 6.C 7.D 8.A 9.C 10.B
Mong anh chị xem giúp em ạ.tvn
Admin
Posts: 4874
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Post by tvn » Thu 31 Aug, 2017 6:10 pm

1: In an Examination a candidate has to score minimum of 24 marks in order to clear the exam. The maximum that he can score is 40 marks. Identify the Valid Equivalence values if the student clears the exam.
 • a) 22, 23, 26
  b) 21, 39, 40
  c) 29, 30, 31
  d) 0, 15, 22
2. The Switch is switched off once the temperature falls below 18 and then it is turned on when the temperature is more than 21. Identify the Equivalence values which belong to the same class.
 • a) 12, 16, 22
  b) 24, 27, 17
  c) 22, 23, 24
  d) 14, 15, 19
3. A program validates a numeric field as follows: values less than 10 are rejected, values between 10 and 21 are accepted, values greater than or equal to 22 are rejected. Which of the following input values cover all of the equivalence partitions?
 • a. 10, 11, 21
  b. 3, 20, 21
  c. 3, 10, 22
  d. 10, 21, 22tvn
Admin
Posts: 4874
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Post by tvn » Thu 31 Aug, 2017 6:16 pm

4. A program validates a numeric field as follows: values less than 10 are rejected, values between 10 and 21 are accepted, values greater than or equal to 22 are rejected. Which of the following covers the boundary values?
 • a. 9, 10, 11, 22
  b. 9, 10, 21, 22
  c. 10, 11, 21, 22
  d. 10, 11, 20, 21
5.In a system designed to work out the tax to be paid:
An employee has £4000 of salary tax free. The next £1500 is taxed at 10%. The next £28000 after that is taxed at 22%. Any further amount is taxed at 40%. To the nearest whole pound, which of these groups of numbers fall into three DIFFERENT equivalence classes?
 • a) £4000; £5000; £5500
  b) £32001; £34000; £36500
  c) £28000; £28001; £32001
  d) £4000; £4200; £5600
6. Given the following specification, which of the following values for age are in the SAME equivalence partition? If you are less than 18, you are too young to be insured. Between 18 and 30 inclusive, you will receive a 20% discount. Anyone over 30 is not eligible for a discount.
 • a) 17, 18, 19
  b) 29, 30, 31
  c) 18, 29, 30
  d) 17, 29, 31hoccachhoc
Fresher Tester
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm
Contact:

Re: Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Post by hoccachhoc » Tue 19 Sep, 2017 3:23 pm

LanAnh_htc wrote:Đáp án của em là:
1. C 2. C 3. C 4.B 5.D 6.C 7.D 8.A 9.C 10.B
Mong anh chị xem giúp em ạ.
Em làm như vậy là giỏi rồi còn hơn cả anh nữa. Riêng câu 7 thì 7C hay 7D đều đúng nhưng đúng nhất vẫn là 7C vì giảm bớt số testcase nhé! Việc kiểm tra hai giá trị đầu vào hợp lệ 1901 và 2003 không cần thiết nữa, nó bị dư. Làm câu 11 luôn em.


Người đi tìm miền đất hứa!

tram_nguyen
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 19 Oct, 2017 8:35 am
Contact:

Re: Một số bài tập trắc nghiệm về Kiểm thử hộp đen

Post by tram_nguyen » Fri 03 Aug, 2018 10:29 am

các bạn giải thích dùm mình câu 11. mình làm như vậy đúng ko.
A. TC1: Anand is a 32 year old married, residing in Kolkatta.
Theo bảng thì TC1 rơi vào rule 3 thì sẽ được phát hành thẻ thành viên, được giảm 10%.
B. TC2: Attapattu is a 65 year old married person, residing in Colombo
TC2 rơi vào rule 1 ko dc phát hành thẻ và ko được giảmPost Reply

Return to “Black box Testing - Kiểm thử hộp đen”